ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้ข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต