Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๒ นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๑ นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๑ นางสาวรัตนพร คุณพาที

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ของผู้นั้นด้วย คือ
๑.ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓.ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔.หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว จะถือว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดจ้าง

ทั้งนี้ให้ผู้รายชื่อที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อจัดทำประวัติสัญญาจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf”

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 0 times – 866.25 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดาพร หลักคำ
นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนาพร คุณพาที
นางสาวนิลาวรรณ สมรูป

กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf – Downloaded 0 times – 1.57 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายศุภโชค เทียนหอม
๐๒ นายอนุชา ขันจันทา
๐๓ นายเจษฎา ศรีแก้ว

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf – Downloaded 0 times – 378.02 KB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๑๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานประจำตึก บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทคนิค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๑,๕๐๐
เจ้าพนักงานธุรการ เทคนิค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๑,๕๐๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-2.pdf – Downloaded 0 times – 7.69 MB

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) ลูกจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดสอบใน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20230405-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

20230405-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 0 times – 254.32 KB

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ หมายเหตุ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๐๑ นายศักรินทร์ ประไพเพชร

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

Download “รายละเอียดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

27-3-2566-BE-1417-Microsoft-Lens.pdf – Downloaded 0 times – 405.47 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

๑. ศักรินทร์ ประไพเพชร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf – Downloaded 0 times – 1.30 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๑๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf”

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf – Downloaded 0 times – 2.15 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

๑. นายปฏิภาณ วงศาสตร์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ.pdf – Downloaded 0 times – 1.34 MB
]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๑๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานประจำตึก บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานประจำตึก.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานประจำตึก.pdf – Downloaded 0 times – 1.81 MB