Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เภสัชกร วิชาชีพเฉพาะ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๒๐,๕๔๐ (หลักสูตร ๔ ปี)
๒๒,๗๕๐ (หลักสูตร ๕ ปี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วไมง)

  • เปิดเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/
  • เลือก สมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร
  • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแหละอัพโหลดเอกสารตามประกาศ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://ssj10.phoubon.in.th/ข่าวรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 501
หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242225 ต่อ 122 Email : [email protected]

Download “เอกสารประกาศรับสมัครเภสัชกร”

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A330-10-66.pdf – Downloaded 15 times – 167.74 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายโรค และพนักงานบริการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf – Downloaded 39 times – 1.35 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf – Downloaded 70 times – 3.08 MB

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ (ตามเอกสารดาวน์โหลด)

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  ๑ ทั้ง ๓ ตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf”

20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf – Downloaded 130 times – 595.33 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายชื่อตามตำแหน่งต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ_20230824_4ตำแหน่ง.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิ์-20230824.pdf – Downloaded 101 times – 1.07 MB

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ได้ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ
๐๑ นางนันทญา ผิวอ่อน นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อจัดทำประวัติและสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf”

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 59 times – 633.86 KB

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 168 times – 4.40 MB

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคบริการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

Download “ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf – Downloaded 70 times – 407.61 KB

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางนันทญา ผิวอ่อน
นางสาวรัตนพร คุณพาที
นางสาวเมนิตรา คุณพาที

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf”

ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf – Downloaded 51 times – 1.89 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายชลสิทธิ์ มงคลเลิศ
๐๒ นางสาวสุดารัตน์ แสงแดง
๐๓ นางสาวอริสรา ป้อมพิทักษ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ.pdf – Downloaded 62 times – 359.57 KB