Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

๑. นายคมสันต์ แสงตา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

25-1-2566-BE-10_3A26-psh-job.pdf – Downloaded 0 times – 1,008 KB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ช่างฝีมือทั่วไป บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๗,๔๐๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 0 times – 2 MB

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

Download “ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด”

PSHJob-res-31102565.pdf – Downloaded 148 times – 333 KB

โดยให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลำดับที่ ๑-๔ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ในวันที่ วันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก”

PSHJob-List26-10-2565.pdf – Downloaded 46 times – 440 KB
โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

[ปิดรับสมัคร] ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานพยาบาล ๑๖,๕๕๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “PSH-Job-6-10-2565.pdf”

PSH-Job-6-10-2565.pdf – Downloaded 144 times – 3 MB

ประกาศผลการการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รับสมัครวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

    • ๑. นายปฏิภาณ วงศาสตร์ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑
    • ๒. นายสิทธิพงษ์ แก้วเนตร สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๒ (สำรอง)

โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หาไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Download “ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 52 times – 420 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. เลขที่สอบ ๐๑ นายสิทธิพงษ์ แก้วเนตร
  2. เลขที่สอบ ๐๒ นายปฏิภาณ วงศาสตร์

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม “เรือนสักทอง” ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “20220119-ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf”

20220119-ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf – Downloaded 44 times – 394 KB

[ปิดรับสมัคร]ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเรือนสักทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งพนักงานประจำตึก.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งพนักงานประจำตึก.pdf – Downloaded 71 times – 1 MB

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารจำนวน 1 อัตราและตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้ไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ หมายเหตุ
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 02 นางสาวสุวรรณี สมัครสมาน 1
03 นางสาวสุดาพร หลักคำ 2 สำรอง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 01 นายธีรวัฒน์ ดวงบุปผา 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร”

job-20211001-fd.pdf – Downloaded 63 times – 303 KB

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1

ตามประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนั้น

คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังนี้

วันเวลาและสถานที่ สมรรถนะและวิธีการประเมิน ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน
วันที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
1. พนักงานประกอบอาหาร
2. พนักงานบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20210922-Job.pdf”

20210922-Job.pdf – Downloaded 65 times – 679 KB