Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยนเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวอัจฉราวรรณ บุตรวงศ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
๑.นางสาววิภารัตน์ นิลอุบล
๒.นางสาวอังคณา กลิ่นหอม
๓.นางสาวพรนภัส อัฐทอง
๔.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรา

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวพรสวรรค์ บัวพันธ์
๒.นางสาวจันทร์ฉาย ภาวะโคตร
๓.นางสาวรุ่งนภา สีแหล้

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf – Downloaded 8 times – 991.12 KB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ลำดับ ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๑,๕๐๐
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๘,๐๐๐
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๘,๐๐๐
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ในวันเวลาราชการ)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(จุดรับสมัครงาน) และเว็บไซต์https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ๐๑    นายวีระวัฒน์             กลิ่นหอม
เลขที่สอบ ๐๒    นายชัยยา                 แก้วพิลา
เลขที่สอบ ๐๓    นายทรงศักดิ์            คงมั่น
เลขที่สอบ ๐๔    นายบุญส่ง               วงค์จำปา

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศรายชื่อสอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อสอบ.pdf – Downloaded 8 times – 225.27 KB

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ยามรักษาความปลอดภัย)

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงพยาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
(ยามรักษาความปลอดภัย)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รับสมัครสอบพนักงานบริการ-รปภ-67.pdf”

รับสมัครสอบพนักงานบริการ-รปภ-67.pdf – Downloaded 19 times – 197.38 KB

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “ประกาศรายชื่อ.pdf”

ประกาศรายชื่อ.pdf – Downloaded 26 times – 571.91 KB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตราเพื่อปฎิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นายพิเชษฐ์ เหมือนหงษ์
๒. นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวธิดารัตน์ สุขผล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวสุดาพร หลักคำ

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 32 times – 1.00 MB

ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

  • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมไทรทอง
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานขับรถยนต์ บริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๘,๖๙๐
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๘,๖๙๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-3-ตำแหน่ง.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-3-ตำแหน่ง.pdf – Downloaded 53 times – 2.55 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เภสัชกร วิชาชีพเฉพาะ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๒๐,๕๔๐ (หลักสูตร ๔ ปี)
๒๒,๗๕๐ (หลักสูตร ๕ ปี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วไมง)

  • เปิดเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/
  • เลือก สมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร
  • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแหละอัพโหลดเอกสารตามประกาศ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://ssj10.phoubon.in.th/ข่าวรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 501
หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242225 ต่อ 122 Email : [email protected]

Download “เอกสารประกาศรับสมัครเภสัชกร”

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A330-10-66.pdf – Downloaded 261 times – 167.74 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายโรค และพนักงานบริการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf – Downloaded 274 times – 1.35 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf – Downloaded 319 times – 3.08 MB