All posts by Seksan Kaewkumphun

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-4.pdf – Downloaded 23 times – 3.08 MB

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ได้ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ
๐๑ นางนันทญา ผิวอ่อน นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อจัดทำประวัติและสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf”

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 18 times – 633.86 KB

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคบริการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

Download “ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf – Downloaded 29 times – 407.61 KB

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางนันทญา ผิวอ่อน
นางสาวรัตนพร คุณพาที
นางสาวเมนิตรา คุณพาที

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf”

ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf – Downloaded 12 times – 1.89 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายชลสิทธิ์ มงคลเลิศ
๐๒ นางสาวสุดารัตน์ แสงแดง
๐๓ นางสาวอริสรา ป้อมพิทักษ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ.pdf – Downloaded 28 times – 359.57 KB

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) รับสมัครวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. นางสาวสุดาพร หลักคำ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑
๒. นางสาวสวรส สายใจ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๒(สำรอง)

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ วันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Download “ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 46 times – 221.30 KB โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา อัตราค่าจ้าง(บาท)
นักวิชาการพัสดุ บริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๕,๐๐๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดสอบใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-3.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-3.pdf – Downloaded 33 times – 2.54 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นางสาวสวรส สายใจ
๐๒ นางสาวแสงจันทร์ บุญสิงห์
๐๓ นางสาวนิภา สังขะวรรณ
๐๔ นางสาวสุดารัตน์ ไชยพันโท
๐๕ นางสาวสุภาพร คารวะสมบัติ
๐๖ นางสาวสุดาพร หลักคำ
๐๗ นางสาวอังศุมาลินท์ บุญทา

หมายเหตุ เลขที่สอบ ๐๒ ไม่มีสิทธิสอบ เนื่องจากขาดคุณสมบัติวุฒิการศีกษาไม่ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบ

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ใน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf – Downloaded 27 times – 521.72 KB

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ ลูกจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

และกำหนดสอบใน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคนทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคนทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 39 times – 1.04 MB

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

Download “ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf”

ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf – Downloaded 30 times – 1.37 MB