All posts by Seksan Kaewkumphun

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

๑. ศักรินทร์ ประไพเพชร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf – Downloaded 0 times – 1.30 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๑๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf”

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf – Downloaded 0 times – 2.15 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

๑. นายปฏิภาณ วงศาสตร์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ.pdf – Downloaded 0 times – 1.34 MB
]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๑๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานประจำตึก บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานประจำตึก.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-พนักงานประจำตึก.pdf – Downloaded 0 times – 1.81 MB

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ดร.แพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ช่างฝีมือทั่วไป บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๗,๔๐๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 0 times – 1.86 MB

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ศูนน์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323