All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เภสัชกร วิชาชีพเฉพาะ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๒๐,๕๔๐ (หลักสูตร ๔ ปี)
๒๒,๗๕๐ (หลักสูตร ๕ ปี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วไมง)

 • เปิดเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/
 • เลือก สมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร
 • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแหละอัพโหลดเอกสารตามประกาศ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://ssj10.phoubon.in.th/ข่าวรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 501
หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242225 ต่อ 122 Email : [email protected]

Download “เอกสารประกาศรับสมัครเภสัชกร”

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A330-10-66.pdf – Downloaded 11 times – 167.74 KB

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ทุกคน เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้เตรียมหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 045-496-000, 045-496-058

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ (ตามเอกสารดาวน์โหลด)

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  ๑ ทั้ง ๓ ตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf”

20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf – Downloaded 115 times – 595.33 KB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายชื่อตามตำแหน่งต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
 • เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ_20230824_4ตำแหน่ง.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิ์-20230824.pdf – Downloaded 95 times – 1.07 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 159 times – 4.40 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดสอบใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20230505-ประกาศรับสมัครสอบ-พกส.pdf”

20230505-ประกาศรับสมัครสอบ-พกส.pdf – Downloaded 93 times – 2.43 MB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_00
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_1
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_2
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_6
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_12

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

 

สามารถตรวจสอบวันหยุดอื่น ๆ ได้ที่นี่
ปฏิทิน วันหยุดราชการ

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)
 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)

มีนาคม

 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์)

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566   วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566   วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดาพร หลักคำ
นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนาพร คุณพาที
นางสาวนิลาวรรณ สมรูป

กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf – Downloaded 73 times – 1.57 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายศุภโชค เทียนหอม
๐๒ นายอนุชา ขันจันทา
๐๓ นายเจษฎา ศรีแก้ว

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf – Downloaded 141 times – 378.02 KB