All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ห้างทองโชติสหสิน 2018 นำโดย คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 รับมอบโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้ คือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัคซีนโควิด 19 นั้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของประเทศจะดำเนินการได้

ขณะนี้วัคซีนโควิด 19 หลายชนิดได้รับการพัฒนาและผลิตสำเร็จ วัคซีนบางชนิดได้รับอนุญาตทะเบียนแบบฉุกเฉิน (Emergency Use Authority: EUA) จากประเทศของบริษัทผู้ผลิตเองและจากประเทศที่นำวัคซีนไปใช้และวัคซีนบางชนิดอาจจะยังไม่ได้รับอนุญาตทะเบียน แต่รัฐบาลบางประเทศก็นำไปใช้ก่อน สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชน ดังนั้นวัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาและยอมรับจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านวิชาการคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ และคณะทำงานหลายคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาและภาคส่วน ที่สำคัญจะต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตขึ้นทะเบียนแบบพิเศษ เรียกว่า “Conditional approval for emergency use authorization” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกคนที่สมัครใจรับวัคซีน

วัคซีนโควิด 19 ที่จัดหาเป็นของประชาชนในประเทศ การที่จะให้ประชาชนได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดโรคหรือการเกิดโรคที่รุนแรง ส่วนสำคัญเกิดจากการปฏิบัติงานของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสังกัด ซึ่งต้องระดมแรงกายแรงใจกับภาระงานที่หนักและเวลาที่มีจำกัด สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย” ซึ่งกรควบคุมโรคได้จัดทำขึ้น โดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ในการทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 รวมถึงคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ สมาคม/ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเขียนและขัดเกลาเนื้อหาในแนวทาง ซึ่งเป็นฉบับแรกสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงต้น

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. ตรวจสอบเป็นผู้ที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน
  • หากตั้งครรภ์ ควรเลื่อนนัดฉีดเป็นช่วงหลังคลอดแล้ว
  • กำลังรักษาอาการป่วยรุนแรง ควรเลื่อนนัดฉีดไปก่อนจนกว่าหายดี
  • มีอาการป่วยก่อนฉีดวัคซีน เช่น ไข้สูง ท้องเสียรุนแรง ควรเลื่อนนัดฉีดไปก่อน
 2. ตรวจสอบเป็นผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน หรือแพ้ยา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรงดอาหารก่อนการฉีดวัคซีน
 4. ตรวจสอบเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ (เดือน มี.ค. 2564)
  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
  • ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่ม และภาวะอ้วน

แนวทางปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีน

 1. หากมีโรคประจำตัวเรื้อรัง แพ้ยา/วัคซีน ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนฉีดวัคซีน
 2. ไม่ควรกินยาแก้ไข้ หรือยาแก้ปวด ก่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากยาอาจไปกดภาวะการอักเสบทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง
 3. รับประทานยาอะไรบ้าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ
 4. สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 30 นาที
 5. เมื่อกลับบ้านแล้ว อาจพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น มีผื่น ปวด บวมบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำๆ ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง อาการจะค่อยๆ ลดลง แต่ถ้าไข้สูงมาก รีบกลับมาพบแพทย์ หรือโทรแจ้ง 1669
 6. หลังจากการรับวัคซีนแล้ว 3 วัน โอกาสแพ้และผลข้างเคียงจากวัคซีนพบน้อยมาก ควรสังเกตอาการต่อไปจนครบ 30 วัน.

สาเหตุอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

 1. ความกลัวการฉีดยา/วัคซีน อาจะถึงขั้นเวียนหัว เป็นลม
 2. โรค/อาการป่วยอื่นร่วมด้วย เช่น อาจมีอาการอาหารเป็นพิษอยู่, เป็นไข้หวัดแต่อาการไม่มาก เมื่อรับวัคซีนไปพอดีกับไข้ขึ้นร่วมด้วย
 3. ปฏิกิริยาของวัคซีน บางคนอาจแพ้สารต่างๆ ในวัคซีนจนทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ แต่ก็พบได้น้อยมาก และมีประวัติแพ้วัคซีนนี้มาก่อน
 4. ข้อจำกัดจากการบริหารวัคซีน อาทิ วัคซีนเย็นเกินไปขณะฉีด อาจจะทำให้ปวดมากขึ้น

กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่องที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ดังนี้

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคอ้วน
 6. โรคมะเร็ง
 7. โรคเบาหวาน

เอกสารดาวน์โหลด

Download “แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดปี 64 ของประเทศไทย” 1729520210301021023.pdf – Downloaded 13 times – 3 MB

Download “แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท” 25640316092717AM_Final%2015%20March%20COVID%20vaccine%20and%20neurological%20disease%20with%20reference.pdf – Downloaded 8 times – 360 KB

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (วันที่ 18 เมษายน 2564)

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหากมีอาการปกติไม่ต้องมาตามนัด ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจะจัดส่งยาให้ท่านถึงบ้านโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ในพื้นที่ของท่าน

สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 0621070131

หมายเหตุ คลินิกพิเศษ ประกอบด้วย

 1. คลินิกโรคเบาหวาน
 2. คลินิกโรคความดันโลหิต
 3. คลินิกจิตเวช
 4. คลินิกโรคหอบหืด
 5. คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 6. คลินิกโรคติดเชื้อ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ขอความร่วมมือญาติ ผู้มารับบริการทุกท่านปฏิบัติดังนี้

 1. ห้ามนำรถเข้ามาในเขตโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ยกเว้นรถ ฉุกเฉิน , รถรับ-ส่งผู้ป่วยแล้วขับวนออก และรถเจ้าหน้าที่)
 2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย, วัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่เหลว, ยืนเว้นระยะห่าง และคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด –19 และสแกนไทยชนะ
 3. กรณีรับส่งสิ่งของให้จอดรถข้างนอก ให้รับ – ส่งที่จุดป้อมยามเท่านั้น
 4. การเยี่ยมผู้ป่วย
  • กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย ช่วงเช้า 11.00-13.00 น.
  • อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน (เฉพาะคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
  • การเข้าเยี่ยมเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน ต้องมีบัตรอนุญาตเยี่ยม โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำตึก
  • แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอลหรือวีธีอื่น ๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ ดังนี้

 • ขูดหินปูน
 • อุดฟัน (ไม่เร่งด่วน)
 • หัตถการอื่น ๆ ที่ฟุ้งกระจายและไม่เร่งด่วน

หากสถานการณ์ดีขี้น จะกลับมาให้บริการตามปรกติโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0, 301

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เนื่องด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรให้ความสำคัญในการดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายจากการทำงานในสภาวะที่ต้องเผชิญกับภาวะระบาดของโรค COVID – 19 และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสันทนาการภายในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการแข่งขัน เปตองครองแชมป์ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในองค์เดียวกัน ส่งเสริมให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบลีก

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ 

 1. รางวัลชนะเลิศ ทีม H สถาพร/ธีรพงษ์
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม G จำลอง/คมสันต์
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม A ยงยุทธ/สมัย
 4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม B จันทร์เพ็ญ/วิริยา

 

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 

การมอบเสื้อเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

Download “20210318-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf” 20210318-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf – Downloaded 52 times – 4 MB