All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารจำนวน 1 อัตราและตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้ไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ หมายเหตุ
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 02 นางสาวสุวรรณี สมัครสมาน 1
03 นางสาวสุดาพร หลักคำ 2 สำรอง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 01 นายธีรวัฒน์ ดวงบุปผา 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร” job-20211001-fd.pdf – Downloaded 8 times – 303 KB

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเกรียงศักดิ์ ผิวเงินยวง (๓๐๗ สตูดิโอ บ้านไม้ค้าง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี) ที่ได้จัดประมูลภาพเขียนเพื่อหาทุนช่วยโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 30,000 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณเกรียงศักดิ์ ผิวเงินยวง (๓๐๗ สตูดิโอ บ้านไม้ค้าง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี) ที่ได้จัดประมูลภาพเขียนเพื่อหาทุนช่วยโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 30,000 บาท ขอให้ผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการแพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด) และแผนกกายภาพบำบัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการ

 • แพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด)
 • แผนกกายภาพบำบัด (รับเฉพาะผู้ป่วยใน)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลายสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 045-496000

 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  2. มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 0.5
  3. มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 1
  4. มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม 1
  5. มีการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 1
 2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 1
  2. มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 1
  3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง 1
  4. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำเป็นรายงาน 1
  5. มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น 1
 3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT 1
  2. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นได้ 1
  3. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social Media ทุกด้าน 1
  4. มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 1
  5. มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 1
  6. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติต่อไป
 4. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software, Network, บุคลากร 1
  2. มีการจัดทำแผนเพิ่มหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network 1
  3. มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จำเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล 1
  4. มีการดำเนินการตามแผนเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดำเนินตามแผน 1
  5. มีการนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น
 5. การจัดการห้อง Data Center
  1. มีการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มีความมั่นคงปลอดภัย 1
  2. ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 1
  3. มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 1
  4. มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server 1
  5. มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ห้อง Data Center

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 3 ด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก