โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญ...

ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 ...

โครงการให้สุขศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งเนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เกิดจากมนุษย์ในโลกนี้ส่วนมากไม่สนใจการเรียนรู้เรื่องทางเพศสัมพันธ์จึงมีการท้องก่อนวัยเรียนเป็นส่วนมากเพราะไม่รู้จักการป้องกันตัวเองหรือป้องกันที่ไม่ถูกวิธีจึงทำให้ผู้หญิงส่วนมากท้องในวัยเรียนและเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสั...

ITA - 2564

รายละเอียด

ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564

ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2564 ...

ชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาให้บุคลากร มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สมบรูณ์ และเพียงพอในแต่ละบุคคล อีกทั้งมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะสามารถเพิ่มผลการทำงานโดยรวมของโรงพยาบาลโพธ...
โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ 70 ปี พ.ศ. 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในปีพ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกสูงมากที่สุดในประเทศ ...
คลินิคทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิคทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิคทันตกรรมเคลื่อนที่
โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital

โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital

โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน Green and Clean Hospital ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภา...
โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน

โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน

ที่มาและความสำคัญ พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะให้คนไทยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด ลดการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้น รัฐบาลจึงมีมาตรการเข้...