สำนักงานคณะกรรมกํารป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด โดยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 หน่วยประเมินจะรวมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปของจังหวัดนั้น ๆ เข้าด้วยกัน ขยายผลตามหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
  2. Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่ว่างไว้อย่่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่ํางสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
  3. Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark)

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนประกอบหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (OpportunityforImprovement: OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล และ สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาให้รางวัลให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) ในฐานะ หน่วยงานภาครัฐที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 (วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

เอกสาร/คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชมรมจริยธรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ