ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
  • EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ