วิสัยทัศน์คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป็นคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ   แบบองค์รวม   ผู้รับบริการพึงพอใจ สานสายใยเครือข่ายชุมชน

เป้าประสงค์

 1. ผู้ป่วย สามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย
 2. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบหลอดเลือด
 3. ผู้มารับบริการใน 4 โรคเป้าหมายหลัก  สามารถควบคุม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้ หรืออาการดีขึ้น
 4. ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
 5. ลดอัตราเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 30-70 ปี

จุดเน้นการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพในกระบวนการจัดการและการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง
 2. พัฒนาคลินิกคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention
 3. พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องของทีม   สร้างความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายที่รับผิดชอบในระบบการดูแลต่อเนื่อง
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารจัดการและการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

NCDOFlow

คณะกรรมการคลินิกโรคเรื้อรัง

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

 1. นโยบายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และการได้รับการ สนับสนุนจากทีมบริหารในการดำเนินงาน
 2. การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ
 3. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย อปท.
 4. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ และทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยสม่ำเสมอ
 5. การดำเนินงานของทีมดูแลต่อเนื่อง และหมอครอบครัว
 6. ชมรม อสม.ที่เข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงาน

การประเมินรับรองคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

2559 – การรับประเมินคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1154461774598559.1073741916.311434945567917]


โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตอำเภอโพธิ์ไทรเป็นโรคซึ่งเป็นผลมาจากทั้งกรรมพันธุ์และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค การออกำลังกาย ผลกระทบจากการเจ็บป่วยส่งผลเสียต่อทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อน ทางตา ตาบอด ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท ฯลฯ โดยจัดให้

 • มีระบบการป้องกัน และลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โดยการคัดกรอง
 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพในการดูแล ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแล ส่งเสริมสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
 • ผุ้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ มีสุขภาวะที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ ภายในบริบทของชุมชนที่เอื้อต่อภาวะสุขภาพ
 • พัฒนาหน่วยบริการแม่ข่ายโดยมีแพทย์ออกปฏิบัติงานและรับส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้

คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง ใน ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรายใหม่มีการทำกลุ่มสุขศึกษาในลักษณะกลุ่มช่วยเหลือตนเอง(Self Help Group)โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกเบาหวาน
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทุกรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเบาหวาน
 3. ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้(มีค่าระดับน้ำตาลใน เลือด(FBS) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) หรือมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง
 4. ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลและจำหน่ายออกจากตึกผู้ป่วยในอายุรกรรม ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคอื่น (จะนัดพบแพทย์ครั้งแรกที่คลินิกเบาหวาน)
เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากคลินิกเบาหวาน
 1. ผู้ป่วยที่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม(มีค่าระดับ น้ำตาลในเลือด(FBS)ประมาณ 140 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
 2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษา ชำระเงินเบิกได้ ที่ต้องการไปรับบริการที่คลินิกอายุรกรรมเบาหวานนอกเวลา วันจันทร์
 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเบาหวานหลังจากคลอดบุตรแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกความดันโลหิตสูง
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงทุกรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับยามากกว่า 3 ชนิด และยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้
 4. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจร่วมด้วย
 5. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ
เกณฑ์การจำหน่วยผู้ป่วยออกจากคลินิกความดันโลหิตสูง
 1. ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้วและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี(ความดัน โลหิตไม่เกิน 130/80มิลลิเมตรปรอท) และใช้ยารักษาไม่เกิน 2 ชนิด
 2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษา ชำระเงินเบิกได้ ที่ต้องการไปรับบริการคลินิกอายุรกรรมความดันโลหิตสูงนอกเวลา วันพฤหัสบดี
 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวาย
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2557 – 2559
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2557 2558 2559
โรคเบาหวาน 1,265 1,351 1,471
โรคความดันโลหิตสูง 1,089 1,173 1,293
โรคหลอดเลือดสมอง 16 56 72
ภาพการดำเนินงานคลินิคผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
Chronic Link@สัปดาห์วันเบาหวาน@ม่วงใหญ่@นาขาม@ปากห้วยม่วง@หนองฟานยืน@โสกชัน

วันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี


ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี