ชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาให้บุคลากร มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สมบรูณ์ และเพียงพอในแต่ละบุคคล อีกทั้งมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะสามารถเพิ่มผลการทำงานโดยรวมของโรงพยาบาลโพธิ์ไทรอย่างต่อเนื่อง
สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิดให้บริการ เฉพาะบุคลากร และประชาชนผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยมีการให้บริการ ดังนี้

  • สนามฟุตซอล 1 สนาม (ใช้ร่วม)
  • สนามบาสเกตบอล 1 สนาม (ใช้ร่วม)
  • สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม (ใช้ร่วม)
  • สนามตะกร้อ 1 สนาม (ใช้ร่วม)
  • สนามเปตอง 1 สนาม
  • โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 โต๊ะ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้/เบิกอุปกรณ์กีฬา

  1. นางยมลภัทร มะลิเลิศ เบอร์ภายใน 113
  2. นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ เบอร์ภายใน 176

หมายเหตุ

คณะกรรมการชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพกิจกรรม ปี 2561