ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน
  ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
  1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจำนวน 30 คน ก.ค.2566  เงินบำรุง 7,500 เาท
  ร่วมกิจกรรมวัยสำคัญต่างๆ – เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจำนวน 30 คน 6 เม.ย.2566,

  4 พ.ค.2566,

  5 มิ.ย.2566,

  12 ส.ค.2566,

  13 ต.ค.2566,

  23 ต.ค.2566,

  5 ธ.ค.2566

               –
  2. คุณธรรมนำองค์กร สร้างทานบารมี

  -จัดทำโรงทาน

  -กิจกรรมทำบุญตักบาตร

  -สวดมนต์

  -จิตอาสาพัฒนา

  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการให้บริการเพิ่อเพื่อนมนุษย์ดุจมารดา ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจำนวน 151 คน ต.ค.2565-ก.ย.2566            – เวียนกันร่วมกิจกรรม
  ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับเวียนกันร่วมกิจกรรม 30 คน 31 ก.ค.2566 เงินบำรุง 2,500 บาท .และเจ้าหน้าที่ร่วมสมทบทำบุญตามจิตศรัทธรา
  กิจกรรมงานรื่นเริง งานบุญตามประเพณี งานศพ เพื่อสร้างสมดุล ระหว่างครอบครัวและองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจำนวน 60 คน ต.ค.2565-ก.ย.2566             –
  จัดอบรมกระบวนการ ESB วิถีพุทธ -เพื่อส่งเสริมการให้บริการเป็นเลิศด้วยหลัก ESB วิถีพุทธ

  -เพื่อการสื่อสารอย่างมีพลัง

  -เพื่อลดอัตตา พัฒนาองค์กร

  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจำนวน 151 คน มิ.ย.2566 เงินบำรุง 55,400 บาท
 3. การดำเนินการชมรมจริยธรรม
  1. ถวายพระพรในวันสำคัญ
  2. จิตอาสาพัฒนา   เจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาด
  3. กิจกรรมทาน บารมี