รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
ท่านสามารถคลิกส่งคำถามด้วยแบบฟอร์มร้องเรียนหรือส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล์ [email protected]

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

เดือนจำนวนเรื่องร้องเรียนการแก้ไข
ร้องเรียนการบริการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ อยู่ระหว่างการแกไขแก้ไขเสร็จสิ้นอื่น ๆ
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน