ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพหมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
  • นโยบายการจัดการคุณภาพ
  • กระบวนการคุณภาพ
  • ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
  • การบริการสุขภาพ
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 3 มาตรฐานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • AR หมวดงานสถาปัตยกรรม
  • IN หมวดงานมัณฑนศิลป์
  • LS หมวดงานภูมิทัศน์
  • ST หมวดงานโครงสร้าง
  • EE หมวดงานระบบไฟฟ้า
  • SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
  • ME หมวดงานระบบเครื่องกล
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
  • การกำหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, วัสดุและกากของเสียอันตราย)
  • การจัดการน้ำเสีย
  • การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค
  • การจัดการระบบส่องสว่าง
  • การจัดการมลพิษทางเสียง
  • การควบคุมมลพิษทางอากาศ
  • การลดปริมาณของเสีย
  • การจัดการด้านพลังงาน
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 5 ความปลอดภัย
  • การจัดการด้านความปลอดภัย
  • กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • การอบรมบุคลากร
  • สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
  • การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ
  • คุณภาพของระบบไฟฟ้า
  • การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • ระบบก๊าซทางการแพทย์
  • พื้นที่กำเนิดรังสี
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • การใช้งานและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • การซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
  • ระบบเรียกพยาบาลระบบวิทยุคมนาคม
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบเสียงประกาศ
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  • ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
  • ระบบโทรทัศน์ภายใน
  • ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • การบริหารจัดการ
  • กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
  • กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและญาติ
  • ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอกภัยไซเบอร์
  • โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการห้อง Data Center

logo_publichealth_full

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ( Health Service System Standard) หมายความถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของสถานพยาบาล ในการจัดการคุณภาพรวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข