ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. วางระบบ กำหนดแนวทาง นโยบาย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
 2. ดำเนินการพัฒนาการวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร
 3. วางระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งในด้านข้อมูล ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานสำหรับบุคลากร ผู้ป่วย ผู้รับผลงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
 4. กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารระบบเวชระเบียนให้มีประมิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้และผู้รับบริการ
 5. ดำเนินการ ประสานงาน หน่วยงานและทีมนำต่างๆ เพิ่มให้เกิดกิจกรรมการทบทวนคุณภาพและความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 6. ประชุม ติดตาม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน และรายงานทีมพัฒนาคุณภาพเป็นประจำทุก 1-3 เดือน
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการ

ตารางการประชุม

แผนงาน/โครงการ

 • แผนปฏิบัติการ ปี 2560
 • แผน Audit ปี 2560

รายงาน

 • รายงานการประชุม
 • รายงานการประชุม Audit
 • รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
 • รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน
 • รายงานการตรวจสอบเวชระเบียน

สถิติ/ผลงาน

 • สถิติข้อมูลปี 2560
 • สรุปผลงานประจำปี
 • สรุปผลงาน CQI
 • สรุปความต้องการหน่วยงาน/ความพึงพอใจ/แบบสำรวจความต้องการข้อมูลรายงาน

กิจกรรม/รูปภาพดำเนินงาน


งานสารสนเทศ

 • Service Profiles
 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • นโยบายด้านสารสนเทศ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • มาตรฐานเทคโนโลยี
 • มาตรฐานด้านไอที
 • เป้าหมายการดำเนินงาน
 • ระเบียบปฏิบัติ (SP-IMT)
 • วิธีปฏิบัติ (WI-IMT)

งานเวชระเบียน

 • การตรวจสอบเวชระเบียน
 • การบริหารเวชระเบียน
 • การบันทึกเวชระเบียน
 • สัญลักษณ์และคำย่อ
 • การค้นหา จัดเก็บเวชระเบียน
 • การขอข้อมูล ประวัติการรักษา
 • การเก็บ ทำลายเวชระเบียน

เอกสาร/คู่มือ