ที่มาและความสำคัญ

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะให้คนไทยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด ลดการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้น รัฐบาลจึงมีมาตรการเข้มงวดให้ภาคราชการ เป็นตัวอย่างแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานภาคราชการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติ  ตามมาตรการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน

แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

มาตรการประหยัดไฟฟ้า

 1. ให้เปิดหลอดไฟฟ้า 2 หลอดต่อ 1 ราง
 2. ปิดไฟตามทางเดินภายในห้อง ระเบียงภายนอกห้องและห้องน้ำในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว
 3. ให้ปิดหลอดไฟดาวน์ไลท์สำหรับห้องประชุม จัดทำสติ๊กเกอร์ ห้ามเปิดติดบริเวณสวิตช์ไฟฟ้า
 4. เปิดมูลี่หรือม่านแทนการเปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 5. ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตช์ปลั๊กสายพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 6. เปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 09.00–11.30น. และ 13.00–15.30น. เวรบ่ายเปิดเวลา 16.30–22.00 น.
 7. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
 8. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ
 9. หมั่นทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นในเครื่องปรับอากาศบ่อยๆเพื่อทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง
 10. ใช้หลอดไฟผอมจะประหยัดแทนหลอดอ้วน
 11. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง ทำอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
 12. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
 13. ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์
 14. ปิดตู้เย็นให้สนิท หมั่นทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ  เพื่อไม่ให้ตู้เย็นทำงานหนัก และอย่เปิดตู้เย็น บ่อย ไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็น
 15. ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนดู
 16. ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
 17. ให้ติดตั้งกระติกน้ำร้อน 1 จุดต่อสำนักงาน ห้ามเสียบปลั๊กตลอด
 18. ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบให้แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที
 19. มีแผนการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดแอร์รถยนต์ไว้จนกว่าผู้โดยสารจะขึ้นรถ
 2. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
 3. ตรวจเช็คเครื่องยนต์และลมยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ
 4. เดินทางเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน
 5. ขับรถยนต์ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 6. เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้งบางเรื่องอาจใช้การติดต่อทางโทรศัพท์แทนการเดินทาง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและเวลา
 7. ไม่ออกรถกระชากเพราะจะทำให้เครื่องยนต์สูญเสียน้ำมัน

มาตรการประหยัดน้ำ

 1. สำรวจก๊อกน้ำที่เสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้
 2. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น
 3. ห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวมาล้างในจุดล้างรถของโรงพยาบาล

มาตรการประหยัดวัสดุ

 1. ใช้เอกสารทั้ง 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
 2. ลดปริมาณการเบิกวัสดุในบางจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ และตัดการจัดซื้อวัสดุจากคลังบางชนิดออก และไม่อนุญาตให้มีการเบิกใช้วัสดุนั้น
 3. วัสดุบางชนิดหากมีการเบิกใหม่ต้องนำซากวัสดุนั้นมาแลก หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เบิกได้
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และใช้ได้หลายครั้งแทนการใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย เช่นใช้คลิปลวดหนีบกระดาษแทนการเย็บด้วยลวด ใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู

มาตรการตรวจสอบ

 1. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วยข้าราชการจากบุคลากรทุกฝ่ายโดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานผู้อำนวยการทราบทุกเดือน
 2. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสุ่มตามเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

มาตรการประชาสัมพันธ์

 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันและน้ำ
 2. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปีละ 1 ครั้ง
 3. มอบผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศนำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานลงเว็บไซต์โรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วถึงและถือปฏิบัติ
 4. จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานเพื่อลดการใช้พลังงานน้ำมัน
 5. บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบาย มีการตรวจสอบทุกเดือน และจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมรับทราบ

คณะกรรมการโครงการมาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

นางอรทัย มุสิกา

ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์

สติกเกอร์/ป้าย สำหรับติดจุดต่าง ๆ ในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร


Download “สติกเกอร์หรือป้ายสำหรับติด”

PSH_Sticker-AllOnePage_2558.pdf – Downloaded 7153 times – 906.30 KB

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า บ้านพักเจ้าหน้าที่ (ปีงบประมาณ 2560)

**กรุณาป้อนคำตอบที่ถูกต้อง (สุ่ม) ‘ขณะเดินลงบ้านพักถนนสวนป่าบ้านหลังถัดจากบ้านหมออิ๋มคือบ้านของคุณ ….’

Before accessing this post content,you need to follow these security.
 • Password Security.
 •