ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งเนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เกิดจากมนุษย์ในโลกนี้ส่วนมากไม่สนใจการเรียนรู้เรื่องทางเพศสัมพันธ์จึงมีการท้องก่อนวัยเรียนเป็นส่วนมากเพราะไม่รู้จักการป้องกันตัวเองหรือป้องกันที่ไม่ถูกวิธีจึงทำให้ผู้หญิงส่วนมากท้องในวัยเรียนและเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมได้ เนื่องจากสภาพความไม่พร้อมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งสองฝ่าย หรือการที่ฝ่ายหญิงต้องรับสภาพเพียงฝ่ายเดียว ปัญหาการปรับตัว ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอันเนื่องจากปัญหาต่างๆ อบรมอบรมเลี้ยงดู

“ การแท้ง ” ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ไว้ และมีการใช้กัน หมายถึง การ สิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา โดยถือเอาการสิ้นสุด การตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังหนักไม่ถึง 1,000 กรัม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กที่มีน้ำหนักแรกคลอด ต่ำกว่า 1,000 กรัมสามารถรอดชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักการป้องกันตนเองให้รอดพันจากความเสี่ยงทางเพศ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กวัยเรียนและเยาวชนได้รู้จักวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. รู้จักการป้องกันตนเองให้รอดพันจากความเสี่ยงทางเพศ
  3. มีแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

แผนปฏิบัติโครงการสุขศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

คณะกรรมการโครงการสุขศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่

สื่อเผยแพร่/สื่อสิ่งพิมพ์

แผ่นพับรู้หรือไม่เอชไอวีบวกลบไม่สำคัญ


 

รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง