โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

แนวคิดโครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

การอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพ ประชากรซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์และการคลอดที่ มีคุณภาพมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนให้เด็กเจริญเติบโตและ พัฒนาการอย่างองค์รวมทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการที่แม่และ ทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้นขึ้นกับการบริการสุขภาพและ คุณภาพบริการที่ได้รับ

นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

  1. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความรู้ ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและระยะหลังคลอดรวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดดเวยอัธยาศัยอันดี
  2. ให้บริการฝากครรภ์ บริการคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลหลังคลอด เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเน้นการพัฒนาสูครอบครัวและชุมชน
  3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
  4. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และสามีมีความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
  5. มีระบบการให้คำปรึกษา รับและส่งต่อกรณีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการคลอดที่มมีภาวะแทรกซ้อน ได้อย่างปลอดภัย
  6. มีระบบบริหารข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ
  7. มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือนและต่อเนื่องจนอายุ 2 ปี
  8. มีการดำเนินการชมรมงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีสมาชิกชมรมและแกนนำนมแม่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  9. ให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสมาชิกชมมงานอนามัยแม่และเด็ก
  10. มีการจัดระบบเครือข่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม มารดาและทารก การดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาล PCU, สอและอสม

ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่

Maternal and Child Health Accreditation - การประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (1191 downloads )

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558
ได้รับเกียติจาก นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981000118611393.1073741839.311434945567917]