โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย หมายถึง

นโยบายโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 1. ผู้บริหารยอมรับ มีนโยบายเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
 2. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีความรู้ ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ บริการดูแลมารดา ก่อนคลอด ขณะคลอดหลังคลอดและทารกด้วยอัธยาศัยอันดี
 3. มีบริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน
 4. ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการสอนเป็นกลุ่มอย่างน้อย1ครั้ง โดยมีการส่งเสริมให้สามีและญาติเข้าฟังด้วย
 5. มีบริการคลอดเป็นไปตามาตรฐาน
 6. มีบริการดูแลทารกแรกเกิดในห้องคลอดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
 7. มีการดูแลหลังคลอดตามมาตรฐาน
 8. มีบริการดูแลทารกแรกเกิดมาตรฐาน
 9. มีการเก็บข้อมูลและประชุมการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับมารดาและทารกแรกเกิด
 10. มีบุคลากรให้คำปรึกษาในกรณีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในมารดาหรือทารก
 11. มีระบบเครือข่ายในการดูแลกำกับติดตามมารดาและทารกที่ระบุไว้เป็นเอกสารชัดเจนในการดูแลก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด

ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่

Maternal and Child Health Accreditation - การประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (1191 downloads )

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558
ได้รับเกียติจาก นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981000118611393.1073741839.311434945567917]