โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย โดยแบ่งคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยแห่งรักครอบครัว ได้แก่

 1. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงพยาบาลที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจะได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์
 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแดง คือ โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา
 3. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับเงิน คือ โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว ได้รับรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนิน งานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
 4. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง คือ โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ได้รับรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินงานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ และผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 30 : พันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 8 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 20 และเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90

ความเป็นมา

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ณ ศาลามิตราภิรมย์ วังศุโขทัย มีพระประสงค์อยากให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทย มีความรัก ความอบอุ่น ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ จนคลอด เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นด้วยสายใยรักจากน้ำนมแม่ อยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ดี มีการเลี้ยงดูและให้อาหารที่เหมาะสม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

แนวคิดโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก

การอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพประชากรซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างองค์รวมทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการที่แม่และทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้นขึ้นกับการบริการสุขภาพและคุณภาพบริการที่ได้รับ

ดังนั้นเพื่อสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ฯกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุขครอบครัวและชุมชน(IntegratedCare)รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care)

นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความรู้ ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งหารดูแลทารกแรกเกิด ด้วยอัธยาศัยอันดี
 2. ให้บริการฝากครรภ์ บริการคลอด การบริภาลทารกแรกเกิด และดูแลหลังคลอดเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเน้นการพัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน
 3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
 4. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และสามี มีความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
 5. มีระบบการให้คำปรึกษา รับและส่งต่อกรณีตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการคลอดที่มีการแทรกซ้อนได้อย่างปลอดภัย
 6. มีระบบบริหารข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 7. มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องจนอายุ 2 ปี
 8. มีการดำเนินการอบรมสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีสมาชิกชมรมและแกนนำนมแม่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 9. ให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
 10. มีการจัดระบบเครือข่ายในการดูแล กำกับ ติดตามมารดาและทารก การดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมและพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาล PCU รพสต. และ อสม.
Saiyairak_Logo
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้รับพระราชทานให้เป็น รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2553