เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยเป็นการปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในส่วนราชการ หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
 • ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการ ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้
  • ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้
  • นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม
   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 1650 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และที่ สธ 0217/ว 1651 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

การดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์