เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์สายนอก / สายใน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

  • สายนอก : โทร.เข้าตู้ระบบอัตโนมัติ 045-496000, 045-496058, 045-496170
  • สายตรง : งานประกัน/สิทธิบัตร 045-496164
  • สายตรง : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 045-496202
  • โทรสาร : 045-496000, 045-496058, 045496017 ต่อ 106

ระบบโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

ฝ่าย เบอร์ ฝ่าย เบอร์ ฝ่าย เบอร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 101 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 401 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม 501
หัวหน้างานธุรการ 102 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 402 ห้องจ่ายยา 502
งานธุรการ 103 ห้องบัตร/เวชระเบียน 403 คลังยา 503
งานการเงิน 104 งานผู้ป่วยนอก (OPD) 404 ฝ่ายเทคนิคบริการ
งานบัญชี 105 ห้องคลอด 405 งาน X-RAY 601
เครื่องโทรสาร (FAX) 106 ห้องให้คำปรึกษา 406 งานชันสูตร (LAB) 602
ห้องเก็บเงิน 107 หัวหน้างานผู้ป่วยใน (IPD) 407 ห้องผ่าตัด 603
โรงครัว 108 งานผู้ป่วยใน 192,408 องค์กรแพทย์
งานยานพาหนะ 109 ห้องพิเศษ 2 409 ห้องตรวจ 1 701
งาน รปภ. 110 ห้องพิเศษ 3 410 ห้องตรวจ 2 702
งานซ่อมบำรุง 111 ห้องพิเศษ 4 411 ห้องตรวจ 3 703
คลังพัสดุ (บริหาร) 112 ห้องพิเศษ 5 412 ห้องพักแพทย์ 704
ฝ่ายประกันสุขภาพฯ ห้องพิเศษ 6 413 ห้องผู้อำนวยการ 705
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ 113 งานซักฟอก 414 งานกายภาพบำบัด 706
งานสิทธบัตร 114 งานซัพพลาย 415 โต๊ะคัดกรอง 1 708
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 115,176 งานคลินิคเบาหวาน 416,420 โต๊ะคัดกรอง 2 709
ฝ่ายเวชศาสตร์ฯ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร 417
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ 201 งานประชาสัมพันธ์/งานเปล 418
งานคลินิคบริการ 202 ห้องประชุมโรงพยาบาล 419
งานควบคุมโรค 203 ห้องหลังคลอด 421
งานสุขาภิบาล 204  Co-hort Ward  422
งานแพทย์แผนไทย 205 ARI 108
ฝ่ายทันตกรรม
งานทันตกรรม 301
หมายเหตุ !
กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่.