กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข. (MoPH Code of Conduct)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐