Map-UB

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอโพธิ์ไทรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด 96 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 725 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีเมืองใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอเขมราฐ

ประวัติศาสตร์

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2321-2322 ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม และท้าวก่ำ บุตรของพระวอ พระตา ได้หนีภัยสงครามพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้านครเวียงจันทน์ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาสร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้ลำน้ำมูล (ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี) ต่อมาได้มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่ของเมืองเขมราฐ โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านซังและบ้านเก่า ห่างจากบ้านโพธิ์ไทรไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงได้เคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกลางและบ้านหนองคูณ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2365 และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านโพธิ์ไทร โดยถือเอาความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของต้นโพธิ์และต้นไทรซึ่งอยู่ตั้งที่วัดศรีบุญเรือง และมีนายอิธิราช คุณพาที เคยเป็นผู้ปกครองบ้านโพธิ์ไทรในยุดหนึ่ง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งท้องที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร และต่อมาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโพธิ์ไทร ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อปีพ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2530

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโพธิ์ไทรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่

# ชื่อ(ไทย) ชื่อ(อังกฤษ) จำนวนหมู่บ้าน
1. โพธิ์ไทร (Pho Sai) 20 หมู่บ้าน
2. ม่วงใหญ่ (Muang Yai) 15 หมู่บ้าน
3. สำโรง (Samrong) 11 หมู่บ้าน
4. สองคอน (Song Khon) 9 หมู่บ้าน
5. สารภี (Saraphi) 9 หมู่บ้าน
6. เหล่างาม (Lao Ngam) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโพธิ์ไทรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์ไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองคอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่างามทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

 • สามพันโบก
 • หาดสลึง
 • ภูสมุย
 • ผาชัน
 • ภูป้อม

โรงเรียนในอำเภอโพธิ์ไทร

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

[google_map lat=”15.825833″ long=”105.260833″ zoom=”15″ desc=”Wp Google Map ShortCode” icon=”http://google-maps-icons.googlecode.com/files/sailboat-tourism.png”]

Amphoe_3421

“เสาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง”
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย     อำเภอโพธิ์ไทร
อักษรโรมัน     Amphoe Pho Sai
จังหวัด     อุบลราชธานี
รหัสทางภูมิศาสตร์     3421
รหัสไปรษณีย์     34340
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่     301.0 ตร.กม.
ประชากร     45,238 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น     150.29 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง     ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
พิกัด     15°49′33″N 105°15′39″E
หมายเลขโทรศัพท์     0 4549 6048
หมายเลขโทรสาร    0 4549 6153