โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนลุ่มน้ำโขงที่ให้บริการได้มาตรฐาน เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน

พันธกิจ

 • พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน
 • ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 • สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทรตามกฎกระทรวง

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวง
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม (values)  :   PSH

P : Patient Focus (เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)
S : Safety Standard (สร้างมาตรฐานความปลอดภัย)
H : Health Promotion (ใส่ใจส่งเสริมสุขภาพ)

Values-2559

ปรัชญา

คุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบแพทย์แผนไทย
 2. ก้าวสู่ HA/HPH
 3. พัฒนาโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน
 5. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ
 7. บูรณาการระบบสุขภาพ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

 1. ระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น การดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และการดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยเครือข่าย
 2. ระบบเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน เช่น  เครือข่ายทีมหมอประจำครอบครัว  ภาคีเครือข่ายการบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 3. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ และโรงพยาบาลแม่ข่าย

นโยบาย

นโยการดำเนินงานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โรงพยาบาล 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตั้งแต่ สิ้นสุด หมายเหตุ
1 นพ.วีระ ไชยมโนวงศ์ พ.ศ. 2529 – 2532
2 นพ.ชัยธัช รักราชการ พ.ศ. 2532 – 2534
3 นพ.พิชัย ตั้งสิน พ.ศ. 2534 – 2535
4 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร พ.ศ. 2535 – 2539 พ.ค.35 – มิ.ย. 39
5 นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร พ.ศ. 2539 – 2539 มิ.ย.39 – พ.ย. 39
6 นพ.ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว พ.ศ. 2539 – 2539 พ.ย.39 – ธ.ค. 39
7 พญ.จันทร์จิรา ลิมป์หิรัณย์ พ.ศ. 2539 – 2540 ธ.ค.39 – พ.ค. 40
8 นพ.เมธี วงศ์เสนา พ.ศ. 2540 – 2541 พ.ค.40 – พ.ค. 41
9 นพ.ปริญญา ชำนาญ พ.ศ. 2541 – 2541 พ.ค.41 – ต.ค. 41
10 พญ.ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ พ.ศ. 2541 – 2542 ต.ค.41 – พ.ค. 42
11 นพ.สุเมธ นิยกิจ พ.ศ. 2542 – 2547 พ.ค.42 – พ.ค. 47
12 พญ.เพชรรุ้ง ไพรพยอม พ.ศ. 2547 – 2548 พ.ค.47 – พ.ค. 48
13 นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์ พ.ศ. 2548 – 2550 พ.ค.48 – พ.ค. 50
14 พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ค.50 – พ.ค. 51
15 นพ.ลิต แสงแก้ว พ.ศ. 2551 – 2557 พ.ค.51 – ม.ค 57
16 นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ พ.ศ. 2557 – 2564 ม.ค. 57 – ต.ค. 64
17 พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ต.ค. 64 – ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขในราชการส่วนภูมิภาค

Orgchart-Path-01

logo_publichealth_full

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) โพธิ์ไทร
(ภาษาอังกฤษ) Phosai Hospital
ที่อยู่สำหรับติดต่อ :เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์: 0-4549-6000
โทรสาร: 0-4549-6058