คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
นางอรทัย มุสิกา
องค์กรแพทย์กลุ่มงานการพยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ฯกลุ่มงานทันตกรรม
องค์กรแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเวชศาสตร์และบริการด้านปฐมภูมิและการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มงานบริการทางการแพทย์กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยากลุ่มงานการจัดการทั่วไปกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
นางอรทัย มุสิกา
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์