โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร มีจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มตามพื้นที่ คือ

  1. โซนภูป้อม
  2. โซนสามพันโบก

โซนภูป้อม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี

SONY DSC

รายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2529 ตั้งอยู่บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการประชาชน วันที่ 1 ธันวาคม 2529 และเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ดำเนินการต่อเติมอาคารชั้นล่างเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการบริจาควัสดุอุปกรณ์และ แรงงานจาก อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภี และเมื่อปี 2550 ได้รับความอนุเคราะห์จากการทอดกฐินของอาจารย์เจ้านางษณอนงค์ เครือคำแสนหวี และคณะศิษย์ ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย พร้อมอุปกรณ์
โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลสารภี มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 870 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,419 คน เป็นเพศชาย 2,252คน และเพศหญิง 2,167คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข 86 คน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ มี 5 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นายประสาร นาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล
PCU-PALAI-Thumbnailรายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2522 ตั้งอยู่บ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นอาคารสำนักงานผดุงครรภ์ แยกช่วยให้บริการประชาชน ในเขตฝั่งตะวันตก ของตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 5 หมู่บ้าน เมื่อ ปี 2526 จึงยกถานะเป็นสถานีอนามัย
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นางเทวี อ่อนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

PCU-TOOM-Thumbnailรายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเสร็จเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2537 และได้ต่อเติมชั้นล่างเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548

ที่ตั้ง : บ้านตููม ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นางบัวพิศ มงคลเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการข้อมูลการ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกชัน

รายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกชัน

ที่ตั้ง : บ้านโสกชัน ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. :  นายวิชัย วงศ์ราษร์
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่

ที่ตั้ง : บ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิืไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. :  นายทินกร ศรีตะวัน
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โซนสามพันโบก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2554

PCU-Songkhon-Thumbnailรายละเอียด : จากการที่เป็นพื้นที่กันดารห่างไกลจากอำเภอเขมราฐ เป็นระยะทาง 39 กิโลเมตรทำให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันเป็นไปด้วยความยาก ลำบาก การบริการของรัฐไม่ทั่วถึง อีกทั้งท้องที่ยังมีอาณาเขตติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จึงได้ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขขึ้น เมื่อได้รับงบประมาณ โดยก่อสร้างและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2524 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 80 ตารางวา ได้รับการบริจาคที่ดิน จากนางอุดร – นายสิงห์คำ สองศรี ราษฎรบ้านสองคอน ใช้ชื่อสถานบริการในขณะนั้นว่า “ สำนักงานผดุงครรภ์อนามัยบ้านสองคอน ” ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้านคือ บ้านสองคอน บ้านปากหลาง มีนางสาวปราณี บุญครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 1 มาปฏิบัติงานเป็นคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยตำบลสองคอน รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน
ที่ตั้ง : บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิืไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นางปราณี เขียวสด
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยม่วง

รายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลปากห้วยม่วง
ที่ตั้ง : บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิืไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นางสาวิตรี ทองนุ่ม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

SONY DSC

รายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
ที่ตั้ง : บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. :  นายประมวล ทองนุ่ม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

SONY DSC

รายละเอียด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะทาง 133 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอโพธิ์ไทรระยะทาง 35 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ สลับกับภูเขาหิน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธารเล็กๆ ไหลลงสู่แม่น้ำโขง

ที่ตั้ง : บ้านนาขาม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. :  นายรัศมี มาลาหอม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฟานยืน

SONY DSC

รายละเอียด : บ้านหนองฟานยืน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลเหล่างาม  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด  4,600  ไร่     ซึ่งได้แยกออกจากตำบลสำโรง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.   2492

ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลเหล่างาม  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. :  นายสมเกียรติ จันทะแสง
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร : 045496017