โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2529 และยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

ขั้นตอนการให้บริการ

FlowOPD

ตารางตรวจรักษาโรค

back

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์

กิจกรรมการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพ