โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2529 และยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

ขั้นตอนการให้บริการ

FlowOPD

ตารางตรวจรักษาโรค

 

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์

กิจกรรมการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพ