News

การลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

# รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : การลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดย :
หลักการ : เนื่องจากการทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก (ผู้ป่วย, ญาติ) และผู้รับบริการภายใน (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล) ของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พบว่าหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดเป็นหัวข้อเดียวกัน คือ ระยะเวลาในการรอคอยผลการตรวจ ผู้ปฏิบัติงานจึงคิดหาทางพัฒนากระบวนการทำงานให้ใช้เวลาน้อยลง แต่ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 เพื่อสามารถรายงานผลได้ทันใช้และความพึงพอใจที่มากขึ้นของผู้รับบริการ
เอกสารดาวน์โหลด :  

Download “CQI-LAB-001.pdf”

CQI-LAB-001.pdf – Downloaded 434 times – 481 KB