OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

วิสัยทัศน์คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป็นคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ   แบบองค์รวม   ผู้รับบริการพึงพอใจ สานสายใยเครือข่ายชุมชน

เป้าประสงค์

 1. ผู้ป่วย สามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย
 2. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบหลอดเลือด
 3. ผู้มารับบริการใน 4 โรคเป้าหมายหลัก  สามารถควบคุม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้ หรืออาการดีขึ้น
 4. ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
 5. ลดอัตราเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 30-70 ปี

จุดเน้นการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพในกระบวนการจัดการและการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง
 2. พัฒนาคลินิกคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention
 3. พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องของทีม   สร้างความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายที่รับผิดชอบในระบบการดูแลต่อเนื่อง
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารจัดการและการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

NCDOFlow

คณะกรรมการคลินิกโรคเรื้อรัง

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

 1. นโยบายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และการได้รับการ สนับสนุนจากทีมบริหารในการดำเนินงาน
 2. การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ
 3. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย อปท.
 4. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ และทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยสม่ำเสมอ
 5. การดำเนินงานของทีมดูแลต่อเนื่อง และหมอครอบครัว
 6. ชมรม อสม.ที่เข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงาน

การประเมินรับรองคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

2559 – การรับประเมินคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ


โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นโรคซึ่งเป็นผลมาจากทั้งกรรมพันธุ์และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค การออกำลังกาย ผลกระทบจากการเจ็บป่วยส่งผลเสียต่อทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อน ทางตา ตาบอด ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท ฯลฯ โดยจัดให้

 • มีระบบการป้องกัน และลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โดยการคัดกรอง
 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพในการดูแล ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแล ส่งเสริมสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
 • ผุ้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ มีสุขภาวะที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ ภายในบริบทของชุมชนที่เอื้อต่อภาวะสุขภาพ
 • พัฒนาหน่วยบริการแม่ข่ายโดยมีแพทย์ออกปฏิบัติงานและรับส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้

คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง ใน ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรายใหม่มีการทำกลุ่มสุขศึกษาในลักษณะกลุ่มช่วยเหลือตนเอง(Self Help Group)โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกเบาหวาน
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทุกรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเบาหวาน
 3. ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้(มีค่าระดับน้ำตาลใน เลือด(FBS) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) หรือมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง
 4. ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลและจำหน่ายออกจากตึกผู้ป่วยในอายุรกรรม ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคอื่น (จะนัดพบแพทย์ครั้งแรกที่คลินิกเบาหวาน)
เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากคลินิกเบาหวาน
 1. ผู้ป่วยที่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม(มีค่าระดับ น้ำตาลในเลือด(FBS)ประมาณ 140 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
 2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษา ชำระเงินเบิกได้ ที่ต้องการไปรับบริการที่คลินิกอายุรกรรมเบาหวานนอกเวลา วันจันทร์
 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเบาหวานหลังจากคลอดบุตรแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกความดันโลหิตสูง
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงทุกรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับยามากกว่า 3 ชนิด และยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้
 4. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจร่วมด้วย
 5. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ
เกณฑ์การจำหน่วยผู้ป่วยออกจากคลินิกความดันโลหิตสูง
 1. ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้วและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี(ความดัน โลหิตไม่เกิน 130/80มิลลิเมตรปรอท) และใช้ยารักษาไม่เกิน 2 ชนิด
 2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษา ชำระเงินเบิกได้ ที่ต้องการไปรับบริการคลินิกอายุรกรรมความดันโลหิตสูงนอกเวลา วันพฤหัสบดี
 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวาย
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2557 – 2559
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2557 2558 2559
โรคเบาหวาน 1,265 1,351 1,471
โรคความดันโลหิตสูง 1,089 1,173 1,293
โรคหลอดเลือดสมอง 16 56 72
ภาพการดำเนินงานคลินิคผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
Chronic Link@สัปดาห์วันเบาหวาน@ม่วงใหญ่@นาขาม@ปากห้วยม่วง@หนองฟานยืน@โสกชัน

วันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี


ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี