Vision

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
  • สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป

211 views

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

239 views

เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศภายในหน่วยงาน

ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

เรื่องเด่นสุขภาพ

บทความพิเศษ

ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานภายนอก

แนวทางปฎิบัติมาตรการป้องกัน Ransomware

โครงการ/ผลการดำเนินงาน

โครงการและผลการดำเนินการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2558.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ