Vision

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
  • สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป

358 views

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 21ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศภายในหน่วยงาน

ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

เรื่องเด่นสุขภาพ

บทความพิเศษ

ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานภายนอก

แนวทางปฎิบัติมาตรการป้องกัน Ransomware

โครงการ/ผลการดำเนินงาน

โครงการและผลการดำเนินการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2558.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ