Tag Archives: ITA2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจ้ดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน

         

Download “บันทึกขออนุญาตเผยแพร่-1.pdf” บันทึกขออนุญาตเผยแพร่-1.pdf – Downloaded 23 times – 214 KB

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

Download “รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564.pdf” รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564.pdf – Downloaded 25 times – 567 KB

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

Download “แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf” แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf – Downloaded 20 times – 224 KB

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  Download “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.png” 2.2.png – Downloaded 5 times – 94 KB

 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  Download “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.png” 2.3.png – Downloaded 6 times – 16 KB

 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  Download “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564.png” 2.4.png – Downloaded 5 times – 13 KB

 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  Download “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png” 2.5.png – Downloaded 6 times – 44 KB

 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

  Download “อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.png” 2.6.png – Downloaded 5 times – 749 KB

 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  Download “ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.png” 2.7.png – Downloaded 8 times – 117 KB

 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  Download “นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานpdf” 2.8.pdf – Downloaded 10 times – 554 KB

 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

  Download “แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน.pdf” CCF_001113.pdf – Downloaded 2 times – 377 KB

 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  Download “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf” CCF_001117.pdf – Downloaded 3 times – 2 MB

 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

  Download “คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf” CCF_001116.pdf – Downloaded 3 times – 3 MB

 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf” 2.12.pdf – Downloaded 5 times – 4 MB

 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน.png” 2.13.png – Downloaded 6 times – 44 KB

 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัยญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ส.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

  Download “คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.jpg” 11-1.jpg – Downloaded 4 times – 118 KB

 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf” 2.16.pdf – Downloaded 5 times – 757 KB

 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)