Tag Archives: NCD

Telemedicine ติดตามผู้ป่วยครั้งที่ 1(ระยะดำเนินการครบ 1 เดือน)โครงการ “เบาหวานเซาได้อีหลี ถ้าเฮาตั้งใจ” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประธานคณะกรรมการ NCD Board และนายจำรัส พรมบุญสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รองประธานคณะกรรมการ NCD Board มอบหมายให้นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม แพทย์ประจำโครงการฯนำทีมทีมคณะทำงาน DM remission คปสอ. โพธิ์ไทร Telemedicinezติดตามและเสริมพลังให้กับผู้ป่วย 2รพ.สต. คือ

  1. รพ.สต.สำโรง 13 ราย
  2. รพ.สต.สารภี 8 ราย

รวมทั้งหมด 21 ราย

Telemedicine ติดตามผู้ป่วยครั้งที่ 1(ระยะดำเนินการครบ 1 เดือน)โครงการ “เบาหวานเซาได้อีหลี ถ้าเฮาตั้งใจ” รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประธานคณะกรรมการ NCD Board และนายจำรัส พรมบุญสาธารณสุขอำเภอโพธิไทร รองประธานคณะกรรมการNCD Board มอบหมายให้นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม แพทย์ประจำโครงการฯนำทีมทีมคณะทำงาน DM remission คปสอ. โพธิ์ไทร Telemedicine ติดตามและให้กำลังใจผู้ป่วย 2 รพ.สต.
คือ รพ.สต.ตูม 8 ราย และรพ.สต.พะไล 9 ราย รวมทั้งหมด 17 ราย

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง การรักษามีจุดประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวต้องการทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา สร้างทักษะการกินการอยู่ที่ถูกต้อง โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยปฏิบัติได้จริง กิจกรรมเหล่านี้นอกจากได้ประโยชน์ในการรักษาแล้ว ยังเกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวานและส่งเสริมสุขภาพด้วย

การคัดกรองหาผู้เป็นเบาหวานมีความจำเป็นสำหรับค้นหาผู้ที่เป็นโรคในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษา เพราะโรคในระยะที่เริ่มเป็นสามารถควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายง่ายกว่าและป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า อีกทั้ง หากพบผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานสามารถให้การป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดโรคเบาหวานได้ นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนมีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีอาการ การดูแลรักษาโรคเบาหวานในระยะยาวจึงถือว่ามีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง

แนวทางเวชปฏิบัตินี้ครอบคลุมการจัดการโรคเบาหวาน ทั้งการให้บริการ การป้องกัน และการดูแลรักษาประกอบกับมีข้อมูลใหม่จากการศึกษาวิจัยปรากฏขึ้นเป็นระยะ คณะผู้จัดทำฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพิ่มรายละเอียดการรักษากรณี ถือศีลอด ผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังและภาวะไตวาย หวังว่าแนวทางเวชปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการโรคเบาหวานสำหรับทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานทุกระดับ

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Download “หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

cpg2017ebaahwaan_9-1-2561_laasud_0.pdf – Downloaded 11889 times – 3.02 MB

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอำเภอโพธิ์ไทร โดยวิทยากรนายแพทย์พิชญ์ สิมเสมอ นายแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1751782121533185.1073742015.311434945567917]

การประชุมคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน NCD ปี 2558 รวมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงาน NCD ปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992625830782155.1073741861.311434945567917]