News

ห่วงใยน้ำหนักหนูบ้าง

# รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ห่วงใยน้ำหนักหนูบ้าง
โดย :
หลักการ : ภาวะทารกแรกเกิดที่มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อย (LBW) ถือเป็นภาวะ เป็นเกณฑ์ชี้วัดงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของงานอนามัยแม่ละเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของทารก การเจ็บป่วยและปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลต่อปัญหาครอบครัวตามมา เช่น ปัญหาผู้ดูแล ปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น
เป้าหมายของงานอนามัยแม่และเด็ก คือ อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย ไม่ควรเกินร้อยละ 7
สำหรับอัตราการเกิด LBW ในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2558-2559 พบ ร้อยละ 6.02%, 7.52% และ 8.98%ตามลำดับ ต่อทารกเกิดมีชีพ จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิด LBW มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จนเกินเกณฑ์มาตรฐานจังหวัด ตามลำดับ ดังนั้นการลดอัตราการเกิด LBW จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลให้ได้มาตรฐาน
เอกสารดาวน์โหลด :

Download “ห่วงใยน้ำหนักหนูบ้าง.pdf” CQI-LR-001.pdf – Downloaded 87 times – 434 KB