All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดำเนินการประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) เทคนิค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๒,๒๔๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๗,๕๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ http://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20210303-เวชกิจฉุกเฉิน.pdf” 20210303-เวชกิจฉุกเฉิน.pdf – Downloaded 15 times – 1 MB

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2563ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

 

วันเบาหวานโลก ปี 2563 The Family and Diabetes
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2561 เกี่ยวกับ “The Family and Diabetes”. เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

ภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563 คุณสุปราณี วุฒิยารวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563 คุณสุปราณี วุฒิยารวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกิจจา เตชะศิริธนะกุล มอบเครื่องรีดผ้าอบไอน้ำ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกิจจา เตชะศิริธนะกุล มอบเครื่องรีดผ้าอบไอน้ำ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี 18 โรงพยาบาล รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 คัน จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดยเงินของประชาชนชาวไทย ที่ส่งผ่าน คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในตอนสถานการณ์อุทกภัย ของ จ.อุบลราชธานีที่ ผ่านมาโดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการดังกล่าว

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ คุณศิริ เอี่ยมจำรูญลาภและคุณกิจจา เตชะศิริชนะกูล จากสโมสรโรตารีมูลริเวอร์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ คุณศิริ เอี่ยมจำรูญลาภและคุณกิจจา เตชะศิริชนะกูล จากสโมสรโรตารีมูลริเวอร์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ_20200526” psh-job20200526_00.pdf – Downloaded 89 times – 306 KB

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

  • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ” psh-job20200514_00.pdf – Downloaded 108 times – 315 KB