All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจ้ดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 5​ ธันวาคม​ 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง โดยกำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้

 • เวลา​ 07.30 น.​ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง
 • เวลา​ 08.30​ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ​ วัดศรีบุญเรือง

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน

         

Download “บันทึกขออนุญาตเผยแพร่-1.pdf” บันทึกขออนุญาตเผยแพร่-1.pdf – Downloaded 22 times – 214 KB

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

Download “รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564.pdf” รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564.pdf – Downloaded 25 times – 567 KB

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

Download “แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf” แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf – Downloaded 19 times – 224 KB

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  Download “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.png” 2.2.png – Downloaded 5 times – 94 KB

 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  Download “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.png” 2.3.png – Downloaded 6 times – 16 KB

 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  Download “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564.png” 2.4.png – Downloaded 5 times – 13 KB

 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  Download “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png” 2.5.png – Downloaded 6 times – 44 KB

 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

  Download “อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.png” 2.6.png – Downloaded 5 times – 749 KB

 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  Download “ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.png” 2.7.png – Downloaded 7 times – 117 KB

 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  Download “นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานpdf” 2.8.pdf – Downloaded 10 times – 554 KB

 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

  Download “แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน.pdf” CCF_001113.pdf – Downloaded 2 times – 377 KB

 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  Download “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf” CCF_001117.pdf – Downloaded 3 times – 2 MB

 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

  Download “คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf” CCF_001116.pdf – Downloaded 3 times – 3 MB

 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf” 2.12.pdf – Downloaded 5 times – 4 MB

 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน.png” 2.13.png – Downloaded 5 times – 44 KB

 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัยญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ส.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

  Download “คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.jpg” 11-1.jpg – Downloaded 4 times – 118 KB

 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf” 2.16.pdf – Downloaded 5 times – 757 KB

 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564 ครบรอบ 79 ปี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564 ครบรอบ 79 ปี  ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

 • เวลา 07.00 น. ตักบาตรนมจืด และถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีบุญเรือง
 • 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อำเภอโพธิ์ไทร
  พร้อมจับฉลากผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกในช่วงวันที่ 25 พย.-5 ธค. ครั้งที่ 1
 • เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการฉีดวัคซีน
 • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
ประกาศผู้ได้รับรางวัล
 1. นางมอญ สมศรี รพ.สต.สองคอน ทีวี 32 นิ้ว
 2. นายบุญช่วย ธรรมเที่ยง รพ.สต.สำโรง พัดลม
 3. สมัย อนุตรี เขตรพ. หม้อหุงข้าว
 4. นส.สริดา ดีมาก รพ.สต.พะไล นม1 ลัง
 5. ดช.เฉลิมพงศ์ วงศ์เพชร รพ.สต.พะไล นม 1ลัง
 6. พระชัยณรงค์ จารุเกษม เขตรพ. นม1ลังรับแล้ว
 7. นายทวี ผงจันทร์ รพ.สต.สองคอน กระติกน้ำร้อน

ภาพกิจกรรม