All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ทีมนำดำเนินงานด้านคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Learning Network

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทีมนำดำเนินงานด้านคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Learning Network

 

ประกาศ อำเภอโพธิ์ไทรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ

การไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 โดยประมาณ จึงแจ้งให้่ทราบโดยทั่วกัน

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดภูคำมณี

เมื่อวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ใน ณ วัดภูคำมณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชน ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับรางวัลโรงพยาบาลระดับดีในโครงการ “สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับรางวัลโรงพยาบาลระดับดีในโครงการ “สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน Green and Clean Hospital” จาก นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน Green and Clean Hospital

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับโลก เช่น สหประชาชาติที่มีการผลักดันให้หลายประเทศบรรลุผล MDG (Millennium Development Goal) ในปี ๒๐๑๕ โดยมีแนวคิดในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการสุขาภิบาลนำไปใช้ประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ทุกกระทรวงดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) โดยการดำเนินกิจกรรม GREEN ได้แก่

 • G : Garbage คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะและสิ่งปฏิกูลด้วยหลักการ 3 Rs
 • R : Res room คือ การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการ ใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง
 • E : Energy คือ ลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวล และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดทรัพยากร
 • E : Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเอื้อต่อสุขภาพ โดยเน้นหลัก ๕ ส. จดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น
 • N : Nutrition คือ รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใช้สารเคมี

กลยุทธ์ CLEAN

 • C : Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ
  การดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน เป็นการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และการสื่อสารสาธารณะด้วยการสร้างกระแสผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนมีความเข้าใจและเกิดความตระหนัก เกิดความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
 • L : Leader สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน
  การดำเนินงานให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ร่วมลดโลกร้อน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลดภาวะโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุข ด้วยแนวคิดการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีการขยายผลสู่การเป็นศูนย์สาธิตและดำเนินกิจกรรม GREEN ให้ครบทั้ง 5 ด้าน สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้สู่สาธารณะได้
 • E : Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรม GREEN ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากการดำเนินงานกิจกรรม GREEN ครบทั้ง 5 ด้าน มีผลงานเป็นต้นแบบสามารถขยายผลสู่ชุมชน นำไปสู่ความร่วมมือลดโลกร้อนของชุมชน
 • A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม
  มีการเชิญชวนให้บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และชุมชนเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยชี้แจงให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขเข้าใจและตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และแนวทางการลดภาวะโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม GREEN และมีการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมภายในสถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการสรุปบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป
 • N : Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
  สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานลดโลกร้อนร่วมกัน และมีการขยายผลการดำเนินงานสู่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

ตามที่มีการแพร่กระจายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) โจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ส่งผล กระทบให้ธุรกิจและบริการ ร่วมถึงสถานพยาบาลหลายแห่งต้องหยุดบริการและต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อจ่ายเป็นค่าไถ่คืนข้อมูสำคัญ

ในการนี้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ใช้กันในปัจจุบัน จึงขอให้ทุกกลุ่มงานตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware อย่างเคร่งครัด มิให้ตกเป็นเหยื่อของ Ransomware โดยได้แนบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

ทั้งนี้หากกลุ่มงานต้องการความช่วยเหลือรวมถึงคำปรึกษา ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ หมายเลขภายใน ๑๗๖, email : psh10958@gmail.com และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

 

กระทรวงสาธารณสุขประกาศอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ พ.ศ.2547 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุจที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมากในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ และได้ดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เสร็จสิ้นแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการจากผู้มารับบริการที่เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอยกเลิกอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2547 และขอให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

Download “อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560” force_down.php – Downloaded 207 times – 93 MB

ที่มา : สำนักบริหารการสาธารณสุข

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ในเวลานอนปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต
 2. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใดๆ
 3. รับประทานอาหารมื้อหลัก ก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ อาหารที่ประกอบด้วยกะทิ แกงต่างๆ ของทอด ของหวาน ฯลฯ เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
 4. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณ โลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต
 5. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 6. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

 1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 17 ปี ไม่ถึง 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ถ้าอายุเกิน 55 ปี – 60 ปี ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และ พยาบาล
 3. ผู้บริจาคโลหิตอายุมากกว่า 60 ปี – 70 ปี แบ่งเกณฑ์การคัดเลือกตามาอายุ 2 ช่วง ดังนี้
  1. การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตอายมากกว่า 60 จนถึง 65 ปี
   • เป็นผู้บริจาคโลหิตประจำมาโดยตลอดจนกระทั่งอายุ 60 ปี
   • บริจาคโลหิตได้ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง คือทุก 4 เดือน
   • ตรวจ Complete Blood Count ( CBC ) , Serum Ferritin ( SF ) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป และสำหรับแพทย์ใช้ผลการตรวจ SF ในการติดตามและปรับการให้ธาตุเหล็กทอดแทน
  2. ผู้บริจาคโลหิตอายุมากกว่า 65 ปี จนถึง 70 ปี
   • เป็นผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี จนถึง 65 ปี
   • บริจาคโลหิตได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง คือ ทุก 6 เดือน
   • ต้องได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยแพทย์ หรือพยาบาลของธนาคารเลือดหรือหน่วยงานรับบริจาคโลหิตซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต
 4. ตรวจ CBC และ SF ปีละ 1 ครั้ง
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่มาบริจาคโลหิต
 6. ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ใน 7 วันที่ผ่านมา
 7. ไม่อยู่ในช่วงน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วในระยะ 3 เดือนที่ผานมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
 8. สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา
 9. น้ำหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุ
 10. หากรับประทานยาแอสไพริน, ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน ถ้าเป็นยาแก้อักเสบหรือยาอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน
 11. ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง, วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่นๆ
 12. ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หัวใจ, ตับ, ไต, มะเร็ง, ไทรอยด์,โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรคประจำตัวอื่นๆ
 13. หากถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนหรือรักษารากฟัน ต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน
 14. หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน, ผ่าตัดเล็ก ต้องเกิน 1 เดือน
 15. ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
 16. ต้องไม่มีประวัติยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ ต้องเกิน 3 ปี และมีสุขภาพดี
 17. หากเจาะหู, สัก, ลบรอยสักหรือฝังเข็มในการรักษา ต้องเกิน 1 ปี
 18. หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่น ต้องเกิน 1 ปี
 19. หากมีประวัติเป็นมาเลเรีย ถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี หากเคยเข้าไปในพื้นที่ ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุม ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน 1 ปี จึงบริจาคโลหิตได้
 20. ต้องไม่ได้รับวัคซีนในระยะ 14 วัน หรือเซรุ่มในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา
 21. ก่อนบริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวข้าวหมู ของทอด ของหวาน แกงกะทิต่างๆ