เอกสารการบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ (แฟ้ม specialpp)

เอกสารการบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ (แฟ้ม specialpp) โดยรหัสการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะจำแนกตาม 5 กลุ่มวัย คือ

 1. เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์
 2. เด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
 3. วัยรุ่นและนักศึกษา (15-21 ปี)
 4. วัยทำงาน (15-59 ปี)
 5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ

SPECIALPP
หมายถึง ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ที่สถานพยาบาลอื่น

หมายเหตุ

 • ผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ ทั้งในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล
 • ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ
 • การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ 1 ประเภทบริการ ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในบริการแต่ละครั้ง มีการให้บริการมากกว่า 1 ประเภทบริการ ก็จะมีมากกว่า 1 record

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ

 • การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ
 • การสำรวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทำการสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
  ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

การให้รหัสการบริการ

SpecialPPCode

Mindmap-20160501

Download “การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ (แฟ้ม specialpp)”

specialpp-5-กลุ่มวัย.pdf – Downloaded 3590 times – 6.77 MB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.