แจ้งรายการไฟล์ 167 ชนิดไฟล์ที่มีความเสียงต่อความปลอดภัยของระบบ-Dangerous and malicious file type extensions

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรแจ้งรายการไฟล์ 167 ชนิดไฟล์ (ตามนามสกุลไฟล์) ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ โดยไฟล์ที่มีนามสกุลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งาน (วางไว้) ในระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้ (W) โดยมีไฟล์ดังนี้

Sort by: Extension Sort by: File type description
 file extension gzquar BitDefender quarantine file
exe file icon file extension exe Program executable file
jar file icon file extension jar Compressed archive file package for Java classes and data file
swf file icon file extension swf ShockWave Flash, Animated vector format for the Internet
 file extension micro TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
shs file icon file extension shs Microsoft Windows Shell Scrap Object file
dll file icon file extension dll Dynamic Link Library file
 file extension sys System file
zix file icon file extension zix WinZix compressed archive file
lnk file icon file extension lnk Windows Shortcut file
scr file icon file extension scr Microsoft Windows screensaver file
js file icon file extension js JavaScript source code script
wmf file icon file extension wmf Windows metafile format
 file extension ozd Win32.TrojanDownloader.Agent.OZD trojan
chm file icon file extension chm Microsoft compiled HTML help module
 file extension scr Script file
ocx file icon file extension ocx ActiveX control file
 file extension aru Autorun.aru malicious file
 file extension xtbl [email protected] file
 file extension locky Locky ransomware affected file
 file extension ecc Cryptolocker or TeslaCrypt virus encrypted file
bat file icon file extension bat Batch file (executable)
ws file icon file extension ws Microsoft Windows script
com file icon file extension com Command executable file
xlm file icon file extension xlm Microsoft Excel macro
 file extension vexe Infected executable file
cpl file icon file extension cpl Microsoft Windows Control Panel file
 file extension ezz Alpha Crypt virus encrypted file
pif file icon file extension pif Microsoft Windows program information file
drv file icon file extension drv Microsoft Windows device driver
class file icon file extension class Java bytecode class
vbe file icon file extension vbe Visual Basic encoded script
wss file icon file extension wss Microsoft Windows Sound System file
vbs file icon file extension vbs Visual Basic script
dev file icon file extension dev Windows device driver
 file extension exe1 Renamed executable file
cmd file icon file extension cmd Microsoft Windows command script
 file extension buk Malicious file
386 file icon file extension 386 Windows virtual device driver
php3 file icon file extension php3 PHP version 3 script
 file extension exx Alpha Crypt encrypted file
 file extension rsc_tmp Temporary file
pgm file icon file extension pgm Portable graymap file format
 file extension dxz Trojan backdoor virus file
 file extension tps Scam torrent file
hlp file icon file extension hlp Help file
vxd file icon file extension vxd Microsoft Windows virtual device driver
vb file icon file extension vb Microsoft Visual Studio Visual Basic script
vba file icon file extension vba Visual Basic VBA module file
 file extension ccc TeslaCrypt or Cryptowall encrypted file
pcx file icon file extension pcx Paintbrush bitmap image
 file extension cryptowall Encrypted file by Cryptowall ransomware
 file extension wlpginstall Possible Malware file
 file extension smm Ami Pro macro file
 file extension sop Malware word.sop file
 file extension smtmp Trojan:Win32/FakeSysdef folder
 file extension bkd Book Library Local Dos exploit file
wsf file icon file extension wsf Microsoft Windows scripting file
 file extension cih Chernobyl virus file
 file extension kcd rshiphop.kcd malware file
 file extension tsa jnana.tsa malware file
cla file icon file extension cla Java Class file
 file extension boo Microsoft Booasm.arc encoded file archive
 file extension exe_renamed Renamed EXE file
 file extension fnr Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc. file
 file extension s7p SubSeven malware file
 file extension hlw win32/AMalum.EDHZ file
 file extension dom DomPlayer malicious file
 file extension cryptolocker CryptoLocker encrypted file
 file extension ctbl Malware encrypted file
 file extension dyz Backdoor.Win32.ProRat.dyz trojan file
vbx file icon file extension vbx Microsoft Visual Basic Extension file
 file extension fag Win32.AutoRun.fag
 file extension xir BackDoor.Generic9.XIR trojan file
 file extension osa W32/Sober-AD file
 file extension qrn Quarantine file
 file extension rhk Backdoor.Win32.Rbot.rhk trojan virus file
 file extension dlb Troj/Dloadr-AHT file
 file extension lik Trojan.Win32.Agent.lik file
 file extension mfu Backdoor.Win32.Agent.mfu virus file
 file extension bll VBS/European-A worm file
php2 file icon file extension php2 PHP version 2 script (HyperText PreProcessor)
 file extension bxz itaup.bxz malware file
 file extension mjz Trojan.Win32.Agent.mjz file
 file extension dyv WORM_AUTORUN.DYV Worm file
 file extension mp3 TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
 file extension fjl Rootkit.Win32.Agent.fjl virus file
wsc file icon file extension wsc Microsoft Windows scripting component file
 file extension mjg Trojan file
 file extension bin Binary executable
 file extension dli Win32.Sober.AD@mm file
 file extension ska Happy99 virus file
 file extension nls Troj/Agent-GIS file
 file extension uzy Backdoor.Sokacaps file
 file extension ezt Worm.Win32.AutoRun.ezt file
 file extension dllx Backdoor.Bot file
 file extension oar HSQLDB database file
 file extension txs Beast Trojan file
 file extension xdu Backdoor.Win32.PcClient.xdu file
wsh file icon file extension wsh Microsoft Windows Scripting Host file
 file extension tti Beast Trojan file
 file extension blf Beast Trojan File
 file extension cc Trojan Spymaster.A text file
 file extension upa Fake download file
 file extension iws Trojan-Downloader.JS.Agent file
 file extension cfxxe Possibly Malware file
 file extension dbd DemoShield project file
 file extension tko Win32/Oficla malware file
 file extension rna Malware file
 file extension cxq SillyDl.CXQ downloading trojan file
 file extension .9 YoutubeAdBlocke file
 file extension pid W32/Yayin-A worm data file
 file extension delf Malicious or virus file
xlv file icon file extension xlv Microsoft Excel VBA module file
 file extension lkh Worm.Generic.LKH virus file
 file extension spam Spam e-mail message
atm file icon file extension atm Troj/ProAgent-A
 file extension ceo Winewar worm file
 file extension bup McAfee quarantined file
 file extension vzr Sinowal.vzr malware file
 file extension ce0 Winewar worm file
 file extension ssy W32/Sober-AD file
 file extension xnxx Spyware file
 file extension fuj Worm.Win32.AutoRun.fuj virus file
 file extension bhx BinHex compressed file ASCII archive
 file extension hsq Qaz Trojan data file
 file extension hts Troj/DelSpy-E file
 file extension bmw W32/Liji-A virus file
 file extension qit Backdoor.QIT trojan horse file
 file extension bps AdwareBlaster file
 file extension zvz Malware file
 file extension crypt Scatter ransomware affected file
 file extension aepl Trojan file
 file extension lok W32/Rbot-WE log file
 file extension dx Win32/Alureon file
 file extension cyw Rbot.CYW worm file
 file extension iva Dementia.4207 virus file
 file extension plc Lotus add-in functions macros applications
 file extension aut Malware AutoStartup file
 file extension let Nuke Randomic Life Generator file
 file extension lol! GPCode ransomware affected file
 file extension bqf Backdoor.Win32.Ciadoor.bqf trojan file
 file extension xxx TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
 file extension breaking_bad Files1147@gmail(.)com ransomware affected file
 file extension xnt W32/Sober-AD file
 file extension pr W32/Brontok-DP worm file
 file extension ttt TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
 file extension LeChiffre LeChiffre ransomware affected file
 file extension zzz TeslaCrypt ransomware encrypted file
 file extension aaa TeslaCrypt ransomware encrypted file
 file extension r5a 7ev3n ransomware affected file
 file extension crjoker CryptoJoker ransomware affected file
 file extension good Scatter ransomware affected file
 file extension keybtc@inbox_com KeyBTC ransomware affected file
 file extension pdcr PadCrypt Ransomware script
 file extension xyz TeslaCrypt ransomware encrypted file
 file extension crinf DecryptorMax or CryptInfinite ransomware affected file
 file extension rrk Radamant v2 ransomware affected file
 file extension abc TeslaCrypt ransomware encrypted file
 file extension magic Magic ransomware affected file
 file extension lpaq5 LPAQ5 compressed archive
 file extension rdm Radamant ransomware affected file
 file extension pzdc Scatter ransomware affected file
 file extension encrypted KeRanger OS X ransomware affected file
 file extension kernel_pid KeRanger OS X ransomware file
 file extension kernel_complete KeRanger OS X ransomware file
 file extension kernel_time KeRanger OS X ransomware file

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.