EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  Download “บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf” 13.1.pdf – Downloaded 73 times – 278 KB

 1. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

  Download “คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ.pdf” 13.2.pdf – Downloaded 75 times – 2 MB

 2. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  Download “หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf” 13.3.pdf – Downloaded 72 times – 241 KB

 3. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

  Download “บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf” 13.4.pdf – Downloaded 74 times – 625 KB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.