EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  Download “บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf”

  13.1.pdf – Downloaded 230 times – 277.81 KB
 1. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

  Download “คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ.pdf”

  13.2.pdf – Downloaded 243 times – 2.18 MB
 2. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  Download “หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf”

  13.3.pdf – Downloaded 224 times – 241.44 KB
 3. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

  Download “บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf”

  13.4.pdf – Downloaded 241 times – 624.55 KB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.