EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ

  1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    Download “บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากร.pdf” CCF_000903.pdf – Downloaded 44 times – 395 KB

  2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ       ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 1 หลักฐาน   ประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

    Download “ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี.pdf” 8.2-2.pdf – Downloaded 46 times – 470 KB

  3. ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ       ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 3 หลักฐาน   ประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

    Download “ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี.pdf” 8.2-1.pdf – Downloaded 59 times – 285 KB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.