EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Download “1.1.pdf”

1.1.pdf – Downloaded 174 times – 357.70 KB
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

Download “1.2.pdf”

1.2.pdf – Downloaded 190 times – 2.57 MB
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน) –  แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1

 

ไตรมาสที่ 1  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563

– ชุดที่ 1

Download “3.3.1-ชุดใบสำคัญ.pdf”

3.3.1-ชุดใบสำคัญ.pdf – Downloaded 207 times – 8.38 MB

– ชุดที่่ 2

Download “3.3.2ชุดใบสำคัญ.pdf”

3.3.2ชุดใบสำคัญ.pdf – Downloaded 187 times – 2.48 MB

 

ไตรมาสที่ 2  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

– ชุดที่ 1

Download “3.3.1-ชุดใบสำคัญ_compressed-1.pdf”

3.3.1-ชุดใบสำคัญ_compressed-1.pdf – Downloaded 204 times – 5.30 MB

– ชุดที่่ 2

Download “ไตรมาส-2-ชุดที่-2.pdf”

ไตรมาส-2-ชุดที่-2.pdf – Downloaded 195 times – 4.72 MB

 

ไตรมาสที่ 3  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

– ชุดที่ 1

Download “ใบสำคัญจ่ายเงิน-เมย.64.pdf”

ใบสำคัญจ่ายเงิน-เมย.64.pdf – Downloaded 186 times – 2.63 MB

– ชุดที่่ 2

Download “ใบสำคัญจ่าย-พค.64.pdf”

ใบสำคัญจ่าย-พค.64.pdf – Downloaded 172 times – 2.64 MB

ไตรมาสที่ 4  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กรกฏาคม 2564 – กันยายน 2564

– ชุดที่ 1

Download “ใบสำคัญจ่ายงานจ้าง-กค.64.pdf”

ใบสำคัญจ่ายงานจ้าง-กค.64.pdf – Downloaded 188 times – 2.98 MB

– ชุดที่่ 2

Download “ชุดใบสำคัญจ่ายงานซื้อ.pdf”

ชุดใบสำคัญจ่ายงานซื้อ.pdf – Downloaded 219 times – 2.74 MB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.