MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  Download “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.png”

  2.2-1.png – Downloaded 221 times – 86.31 KB
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  Download “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.png”

  2.3-1.png – Downloaded 207 times – 15.67 KB
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  Download “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.png”

  2.4-1.png – Downloaded 208 times – 13.13 KB
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  Download “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png”

  2.5-1.png – Downloaded 218 times – 43.86 KB
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

  Download “อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf”

  6.-อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 196 times – 172.16 KB
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  Download “ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.png”

  2.7-1.png – Downloaded 208 times – 93.07 KB
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  Download “นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf”

  8.-นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf – Downloaded 216 times – 22.12 MB
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

  Download “ผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน).pdf”

  แผน-งปม-66_compressed.pdf – Downloaded 180 times – 20.42 MB
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

  Download “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf”

  BRN3C2AF47580B4_026789.pdf – Downloaded 238 times – 754.40 KB
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  Download “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf”

  2.11-1.pdf – Downloaded 199 times – 150.83 KB
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน.pdf”

  คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน.pdf – Downloaded 361 times – 680.29 KB
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf”

  2.13.pdf – Downloaded 172 times – 4.16 MB
 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.png”

  2.13-1.png – Downloaded 199 times – 44.12 KB
 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

  Download “คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.jpg”

  11-3.jpg – Downloaded 229 times – 117.57 KB
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf”

  ข้อร้องเรียน.pdf – Downloaded 208 times – 382.41 KB
 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน).pdf”

  2.17.pdf – Downloaded 187 times – 771.92 KB
 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)