MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
   • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
   • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
   • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. ไตรมาสที่ 2
  1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2566)
   • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
   • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. ไตรมาสที่ 3
  1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566)
   • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
   • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
   • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. ไตรมาสที่ 4
  1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566)
   • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
   • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
   • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน