การประชุมคณะกรรมการ คปสพ.โซน 2 ครั้งที่2 ปี 2557 วันที่ 13 ตุลาคม 255

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการ คปสพ.โซน 2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ คปสพ.โซน 2 ครั้งที่2/2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • การนำเสนอแนวทางการควบคุมกำกับการเงินการคลัง ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร
  • แนวทางการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558
  • พิจารณา สรุป ผลการดำเนินงานเขตพัฒนางานสาธารณสุข โซน 2 ปี 2557