การประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และระบบรายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และระบบรายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เครือข่ายสาธารสุขอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร