การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 เมษายน 2558

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

07:00 – 08:00 ลงทะเบียน
08:00 – 08:30 ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
08:30 – 09:00 เปิดการอบรมโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
09:00 – 09:30 หลักการประเมินผู้ป่วย โดยคุณ วิริยา ศรีภักดี
09:30 – 10:00 หลักการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)
การใช้ AED
โดยคุณอโนพร ไชยพันโท
10:00 – 11:00 การอ่าน EKG โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
11:00 – 12:00 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 การจัดการเมื่อผู้ป่วย มีภาวะ Cardiac Arrest ขณะส่งต่อ โดยคุณวิริยา ศรีภักดี
14:00 – 15:00 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
15:00 – 16:00 ทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
16:00 – 16:30 ทำแบบทดสอบหลังการอบรมและการประเมินผล

 ภาพกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 1 (2 เมษายน 2558)

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981030991941639.1073741854.311434945567917]

 ภาพกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 2 (3 เมษายน 2558)

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981032748608130.1073741855.311434945567917]