การประเมินรับรองคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ภาพบรรยากาศ การประเมินรับรองคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมรับการประเมิน ในวันที่ 10 online casino dgfev กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี