การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf”

PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf – Downloaded 646 times – 2.04 MB