ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก จากคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก จากคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้สังเกตการณ์ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลตระการพืชผล และ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร