ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 7-24 ก.ค. 2558

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 – 24 กรกฎาคม 2558

วันที่ กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
วันที่ 7 ก.ค. 58 กลุ่มงานการจัดการ (รวมศุูนย์ช่าง ศูนย์ยาน โรงครัว ยาม)
วันที่ 8 ก.ค. 58 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ งานห้องคลอด
วันที่ 9 ก.ค. 58 กลุ่มงานเภสัชกรรม ยุทธศาสตร์ เทศโนโลยีสารสนเทศ งานประกันสุขภาพ งานชันสูตร งานเอ๊กซเรย์
วันที่ 10 ก.ค. 58 งานผู้ป่วยใน
วันที่ 14 ก.ค. 58 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
วันที่ 15 ก.ค. 58 งานผู้ป่วยนอก ห้องบัตร ซักฟอก จ่ายกลาง สำนักงานคุณภาพ
วันที่ 16 ก.ค. 58 องค์กรแพทย์ งานทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด
วันที่ 21-24 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  1. ยื่นบัตรที่ห้องบัตร
  2. ลงข้อมูลที่ห้องฉุกเฉิน
  3. ตรวจ EKG
  4. เจาะเลือดที่ห้องชันสูตร
  5. เอ็กซเรย์ (CXR)
  6. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  7. เข้าพบแพทย์ (ช่วงบ่าย)
กลุ่มบุคลากร โปรแกรมการตรวจ
บุคลากรทุกคน
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกเรย์ทรวงอก
 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
บุคลากรที่อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจ Uric Acid
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • EKG
เพศหญิง
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้มีบุตรแล้ว/อายุมากกว่า 30 ปี
ลักษณะงานสำหรับผู้ประกอบอาหาร
 • ตรวจหนอนในพยาธิ
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ
ลักษณะงานสำหรับผู้สำผัสฝุ่นควัน
(ซักฟอก, ช่างซ่อม)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
ลักษณะงานผู้สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบี
ตรวจการมองเห็น
(พนักงานขับรถ, เจ้าหน้าที่ชันสูตร, ผู้ปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์)
ตรวจการมองเห็น
ตรวจการได้ยิน
(พนักงานขับรถ, ช่างซ่อมบำรุง, หน่วยจ่ายกลาง)
ตรวจการได้ยิน

 

[note] หมายเหตุ บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ญาติสายตรงเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูง อายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเพิ่มเติม)[/note]