ขอเชิญสมาชิกชมรมกีฬาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 ก.ย 2557 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ขอเชิญสมาชิกชมรมกีฬาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 ก.ย 2557 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้ประสานงานกีฬา
  • กำหนดชนิด ประเภทการแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ โพธิ์ไทร
  • จัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์กีฬา