ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง เพื่อไปทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กกบ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:00 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร