ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นตามกำหนดการดังนี้

 วัน/เวลา  กำหนดการ  หมายเหตุ/วิทยากร
 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 09.15 – 10.00 น.  การเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขและเชื้อดื้อยา พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 10.00- 10.15 น.  พักรับประธานอาหารว่าง
 10.15 – 12.00 น.  มาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายพัลลภ ไกยวินิจ
นักวิชาการสาธารณสุข
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาการกลางวัน
 13.00 – 16.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 3 ฐาน

  • ฐานที่ 1 การล้างมือ
  • ฐานที่ 2 ขยะ
  • ฐานที่ 3 อุปกรณ์การป้องกัน
16.00 น.  พิธีปิด  เฉพาะวันที่ 26 สิงหาคม 2559

**การแต่งกาย : เสื้อกีฬาสีขาว